Termeni și condiții

Software Dyntell – Termeni și condiții

Valabil de la 1 decembrie 2016

1. Selectarea produselor DYNTELL

Utilizatorul final și DYNTELL (denumit în continuare Licențiator) afirmă că utilizatorul final a cunoscut funcțiile esențiale și caracteristicile operaționale ale sistemului standard DYNTELL (denumit în continuare „software”) specificate în Acordul de utilizare a software-ului. Utilizatorul final își asumă riscul ca software-ul să răspundă așteptărilor și nevoilor software-ului care nu sunt prevăzute în acordul de utilizare. Înainte de încheierea contractului, este recomandabil să solicitați consiliere și informații scrise de la licențiator sau de la un terț expert cu privire la problemele cu care utilizatorul final are îndoieli.

2. Subiectul livrării

Licențiatorul livrează software-ul (programul mașinii executabile, documentația utilizatorului) într-o versiune standard, în conformitate cu prevederile relevante ale Termenilor și condițiilor generale ale software-ului DYNTELL.

Cu excepția cazului în care se convine altfel, software-ul este livrat în cea mai recentă versiune stabilă în momentul livrării. Posibilitățile și condițiile tehnice pentru utilizarea software-ului (de exemplu, baza de date, sistemul de operare, hardware și suportul de date) vor fi comunicate de către licențiator la cererea scrisă a utilizatorului final.

3. Drepturi de autor

Toate celelalte proprietăți intelectuale (de exemplu, metodologia de implementare a proiectului, know-how, documentație) legate de software și orice altă proprietate intelectuală (de exemplu, metodologia de implementare a proiectului, know-how, documentație) furnizate în relația juridică cu utilizatorul final în timpul executării contractului, inclusiv îndeplinirea obligațiilor de garanție și urmărirea software-ului și serviciile de asistență pentru clienți Drepturile de proprietate intelectuală aparțin exclusiv deținătorului de licență sau, în cazul software-ului non-DYNTELL, furnizorului său, chiar dacă o astfel de proprietate intelectuală ar fi putut fi creată, parțial, în conformitate cu definițiile și cooperarea utilizatorului final. Utilizatorul final are dreptul la drepturile neexclusive de utilizare a acestei proprietăți intelectuale prevăzute în secțiunea 4.

Drepturile de utilizare dobândite de utilizatorul final nu acoperă utilizarea, copierea și transferul software-ului, altele decât cele prevăzute în acord, sau dezvoltarea unui software similar cu utilizarea software-ului DYNTELL ca eșantion.

Licențiatul este autorizat să monitorizeze modul și gradul de utilizare a software-ului de către utilizatorul final.

4. Drepturile utilizatorului final

Utilizatorul final poate utiliza software-ul specificat în acordul de utilizare a software-ului numai în măsura specificată în acordul de utilizare a software-ului, chiar dacă utilizatorul final are mijloacele tehnice pentru a accesa tehnic alte componente sau module ale software-ului.

Utilizatorul final poate realiza până la două instalații suplimentare ca instalații productive ale software-ului pentru testare continuă și instruire internă („instalație de testare”). O instalare este orice set de componente care accesează direct sau indirect sau interoperă cu un set de baze de date ale utilizatorilor. Un set de baze de date de utilizator este definit de faptul că fiecare tabel de baze de date este inclus în el cel mult o dată.

Software-ul poate fi proiectat doar de către utilizatorul final pentru a-și cartografia propriile procese de afaceri interne. Această prevedere se aplică și instalațiilor de testare. Dacă nu se convine altfel, funcționarea unui centru de calculatoare nu este permisă. Este considerată funcționarea centrului de calcul în cazul în care utilizatorul final permite utilizarea software-ului către o terță parte, indiferent de metoda soluției tehnice sau utilizează software-ul în beneficiul unei terțe părți.

Toate echipamentele de prelucrare a datelor (de exemplu, unitatea de hard disk și unitatea centrală de procesare / CPU) pe care software-ul a fost copiat parțial sau complet, temporar sau permanent trebuie să fie amplasate în incinta Utilizatorului final și să fie deținute direct sau deținute de Utilizatorul final.

Utilizatorul final este autorizat și obligat să furnizeze date în conformitate cu regulile tehnologiei și să facă copiile de rezervă necesare ale software-ului. O copie de rezervă înregistrată pe un suport amovibil trebuie să fie marcată ca atare și să conțină notificările privind drepturile de autor ale suportului original. Documentația pentru utilizator poate fi copiată pe hârtie pentru uz intern. Utilizatorul final nu poate modifica sau elimina niciun aviz DYNTELL privind drepturile de autor.

Utilizatorul final poate utiliza software-ul numai în conformitate cu Legea LXXVI din 1999. (Legea drepturilor de autor) în cadrul prevederilor secțiunii 60, paragraful 1, poate fi revizuită, modificată și extinsă. Licențiatorul vă atrage atenția asupra faptului că chiar și o mică modificare poate provoca perturbări grave și neprevăzute în funcționarea software-ului și a altor programe. Prin urmare, licențiatorul avertizează puternic utilizatorul final să nu modifice software-ul în mod arbitrar; Utilizatorul final suportă exclusiv riscul rezultat.

Drepturile de utilizare ale utilizatorului final intră în vigoare la primirea software-ului de către utilizatorul final. În cazul software-ului pe care utilizatorul final îl primește nu pe baza primei sale comenzi, ci de ex. repararea sau asistența produsului, drepturile intră în vigoare de îndată ce utilizatorul final copiază software-ul pe un hard disk sau îl rulează pe o unitate centrală. Clauza 14 se aplică returnării software-ului.

Orice utilizare a Software-ului care depășește drepturile prevăzute în acești Termeni și Condiții Generale sau în Termenii și Condițiile Generale ale Software-ului DYNTELL al Licențiatorului necesită acordul scris al Licențiatului. Dacă Utilizatorul final își depășește drepturile de utilizare fără un astfel de consimțământ – și nu remediază acest lucru până la termenul stabilit în notificarea scrisă a Licențiatorului – Licențiatorul poate rezilia imediat drepturile de utilizare ale Utilizatorului final într-o notificare scrisă. În plus, și indiferent de revocarea drepturilor de utilizare, deținătorul licenței va factura Utilizatorului final de două ori suma (medie) specificată în Termenii și condițiile curente ale software-ului DYNTELL, corespunzătoare cuantumul utilizării licenței corespunzător cu suma excedentului;

Utilizatorul final va notifica Licențiatorul în scris în prealabil cu privire la orice modificare a drepturilor sale de utilizator sau contravaloarea care trebuie plătită pentru utilizare și va obține acordul scris al Licențiatului.

Utilizatorul final dobândește un drept neexclusiv, nelimitat în timp, de a utiliza software-ul.

Software-ul terț este supus unor termeni și condiții separate. Deținătorul licenței acordă sau acordă unui astfel de software doar drepturile necesare pentru a utiliza un astfel de software împreună cu software-ul DYNTELL. Aceste drepturi nu includ dreptul de revizuire sau extindere.

Utilizatorul final poate face doar modificările și îmbunătățirile aduse software-ului, permise de Termenii și condițiile software-ului DYNTELL. Drepturile asociate cu astfel de rezultate sunt guvernate de termenii Termenilor și condițiilor software-ului DYNTELL.

Termenii suplimentari pentru utilizarea software-ului sunt stabiliți în Termenii de utilizare a software-ului DYNTELL.

5. Transferul drepturilor

Licențiatorul este îndreptățit să folosească asistența terților și a companiilor conexe pentru a-și îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul contractului.

Utilizatorul final nu își poate atribui drepturile sale contractuale, nu poate renunța la orice pretenții care decurg din acestea sau sublicenția software-ului fără consimțământul scris prealabil al Licențiatului.

Utilizatorul final poate transfera dreptul de a utiliza software-ul către o terță parte numai prin transfer (adică nu prin închiriere, leasing) și numai prin încetarea propriei sale utilizări. Condiția prealabilă pentru transfer este consimțământul scris al Licențiatorului, pe care Licențiatorul nu îl poate refuza fără motive întemeiate. Concomitent cu cererea de consimțământ, utilizatorul final prezintă o declarație semnată corespunzător de la destinatarul software-ului, în care destinatarul se angajează să respecte condițiile de utilizare și transfer în conformitate cu acordurile DYNTELL aplicabile. Destinatarul va avea dreptul să exercite drepturile contractuale de utilizare numai dacă

 • dacă Licențiatorul a efectuat un transfer de nume de companie către Destinatar în Software și al cărui cost a fost plătit de către Destinatar către Licențiat (costul Transferului Numelui Companiei este de 1. dacă Destinatarul este succesorul legal al Utilizatorului final: 1 oră taxă de consultanță; cesionarul nu este succesorul legal al utilizatorului final: 22% din taxa de licență pentru software, dacă taxa stabilită ca preț de transfer nu depășește suma taxei de licență inițiale pentru software, în caz contrar, o taxă egală cu 22% din prețul de transfer trebuie plătită către DYNTELL);
 • dacă Utilizatorul final a furnizat în scris Licențiatului că a furnizat Destinatarului toate copiile software-ului original și a șters orice copii create de el însuși. Dispozițiile punctului 14 se aplică mutatis mutandis aici.

6. Cooperarea utilizatorului final

Utilizatorul final este responsabil pentru crearea mediului de lucru al software-ului, în special hardware-ul, sistemul de operare, componentele de rețea etc. pentru aprovizionarea scalării hardware. Licențiatorul va furniza utilizatorului final informații cu privire la aceste aspecte pe baza cererii scrise a utilizatorului final.

În măsura necesară pentru executarea contractului, utilizatorul final acceptă taxa de licență gratuit, de ex. furnizează personal, spații, hardware și software, echipamente de date și telecomunicații, acces la rețea, specificații, teste și predări etc. coopera. Oferă acces la hardware și software către Licențiat sau către orice subcontractant legat de licențiat, fie direct, fie prin mijloace la distanță. De asemenea, licențiatorul respectă interesele legitime ale utilizatorului final, în special protecția datelor, în acest sens. Dacă accesul la software nu este posibil sau nu este permis prin intermediul echipamentelor de telecomunicații, utilizatorul final va suporta costurile conexiunii tehnice care urmează să fie stabilite, iar titularul licenței va suporta costurile suportate în acest sens

Utilizatorul final va desemna o persoană de contact (manager de proiect din partea clientului) care, pe lângă management, va fi persoana de contact a licențiatorului și care va lua sau va lua deciziile necesare cu privire la orice problemă apărută în legătură cu executarea contractului. Persoana de contact și personalul de asistență pentru clienți al Licențiatorului trebuie să coopereze în problemele legate de contract.

Utilizatorul final testează amănunțit toate programele pentru exhaustivitate și aplicabilitate în mediul specific înainte de a începe utilizarea operativă a software-ului sau a versiunii software-ului. Acest lucru se aplică și programelor pe care utilizatorul final le primește în garanție și asistență pentru produs.

Utilizatorul final va lua măsurile de precauție adecvate în cazul în care software-ul nu funcționează corect în totalitate sau parțial, de ex. backup de date, diagnosticarea tulburărilor, verificări periodice ale rezultatelor și alte acțiuni rezonabile previzibile.

Utilizatorul final este de acord că licențiatorul va include utilizatorul final în listele de clienți DYNTELL și licențiator și se va referi la aceștia drept clienți de referință și se va referi la acest utilizator final în presă și alte anunțuri publice.

7. Livrare, livrare și timp de livrare

Software-ul este livrat utilizatorului final prin descărcarea programului executabil de mașină și a documentației pentru utilizator pe un suport de date sau pe un computer sau prin transmisie de la distanță.

Licențiatorul va livra software standard în ultima versiune stabilă curentă a programului în termen de o lună de la încheierea unui contract și plata unei taxe de licență pentru software. Termenele de livrare mai scurte necesită consimțământul expres și scris al deținătorului licenței. Licențiatorul nu va fi răspunzător pentru orice tulburări cauzate de greve, intervenție oficială, incendiu, forță majoră și alte circumstanțe externe pentru care nu poate fi tras la răspundere în temeiul Codului civil (Cod civil).

În cazul în care Licențiatorul așteaptă cooperarea sau informațiile Utilizatorului final sau este împiedicat să execute comanda din motive independente de controlul său, termenele de livrare și de executare vor fi prelungite odată cu durata impedimentului și cu timpul corespunzător de procesare după încetarea impedimentului. Licențiatorul va notifica Utilizatorului final în scris despre impediment.

Orice întârziere de către Licențiator va începe la primirea cererii scrise a Utilizatorului final în acest sens. Instrucțiunile și termenele limită ale utilizatorului final sunt valabile și în scris. Perioada suplimentară care trebuie stabilită în acest mod este de cel puțin 15 zile lucrătoare.

8. Preț, plată, rezervare

Taxa de licență pentru software include costurile de expediere și ambalare. Prețul stabilit la momentul încheierii contractului va fi considerat un preț valid, modificările de preț înainte de livrare nu vor fi luate în considerare. La fiecare preț trebuie adăugată taxa pe valoarea adăugată stabilită în conformitate cu prevederile legale în vigoare la momentul respectiv.

Licențiatul va emite o factură pentru fiecare livrare sau performanță. Plățile se datorează în termen de 8 zile de la data facturii. Dacă întârzierea efectuării plății depășește 30 de zile, taxa de licență – din prima zi a întârzierii – va respecta dispozițiile Codului civil. Puteți percepe dobânzi pentru restanțe în conformitate cu prezentul acord și aveți dreptul de a suspenda funcționarea software-ului și a serviciilor.

Utilizatorul final poate include numai creanțe necontestate sau stabilite legal în datoria sa. Nu puteți renunța la pretențiile utilizatorului final în favoarea unei terțe părți.

Licențiatorul își rezervă toate drepturile cu privire la obiectul acordului (de exemplu, documentația media și de utilizator) până la soluționarea completă a revendicărilor sale în temeiul acordului. Utilizatorul final trebuie să notifice imediat Licențiatorul în scris cu privire la accesul oricărei terțe părți la obiectul renunțării și să informeze terțul cu privire la drepturile Licențiatorului.

9. Obligația de a inspecta și a obiecta

La primire, Utilizatorul final va inspecta imediat toate livrările și serviciile efectuate de către Licențiator și va notifica imediat Licențiatorului orice erori sau obiecții detectate în conformitate cu prevederile Codului civil. conform reglementărilor.

Utilizatorul final își va comunica obiecțiile în scris cu o descriere precisă a problemei. Numai persoana de contact și conducerea au dreptul să facă o astfel de obiecție.

10. Garanție

Licențiatorul garantează că serviciile și serviciile acoperite de Acordul de utilizare a software-ului vor fi cele descrise în documentația utilizatorului. Licențiatorul nu este responsabil pentru orice caracteristici suplimentare ale software-ului care nu sunt specificate în documentația utilizatorului și pentru rezultatele obținute cu ajutorul software-ului. Descrierile conținute, de exemplu, în programele de testare, descrierile produselor și proiectelor nu sunt considerate un angajament față de proprietăți și rezultate. Angajamentul față de caracteristicile software-ului și rezultatele disponibile prin utilizarea software-ului necesită o dovadă expresă și scrisă de la Licențiat.

Licențiatorul sprijină utilizatorul final în găsirea cauzei și cauzei erorii prin urmărirea software-ului. Dacă se dovedește că Licențiatorul nu este responsabil pentru defect, Licențiatorul va suporta costurile suportate de Utilizatorul final; dispozițiile punctului 16 se aplică în acest sens.

Utilizatorul final va documenta orice erori care apar imediat într-o formă trasabilă, furnizând informații pentru corectarea erorii, completând formularul de notificare specificat de către Licențiator sau furnizând informații de notificare și trimis la adresa de e-mail furnizată de Licențiator. Defectele nedocumentate în acest mod nu sunt acoperite de garanția deținătorului licenței.

Licențiatul își poate îndeplini în primul rând obligația de garanție prin reparații. Reparația se realizează rezolvând eroarea, transferând o nouă versiune de software sau oferind licențiatorului instrucțiuni pentru a evita efectele erorii. Utilizatorul final va sprijini licențiatul în conformitate cu secțiunea 6.

Utilizatorul final se poate retrage din Acord sau poate solicita o reducere a taxei numai dacă eroarea (dacă există, multiplă) identificată de Licențiat ca având cea mai mare prioritate (PRIO1) în activitatea Licențiatului care împiedică utilizarea corectă a Software-ului este corectată cu cel puțin 30 în ciuda termenului limită al unei zile calendaristice, acesta va eșua definitiv. Rambursarea de către Licențiator a oricăror costuri suportate de Utilizatorul final pentru remedierea defectului de către el sau de către un terț (performanță suplimentară) este exclusă.

Licențiatorul oferă o garanție începând cu livrarea / instalarea obiectului contractului și până la perioada de garanție specificată în acordul de utilizare a software-ului.

11. Răspunderea

Licențiatorul nu garantează că software-ul transferat va fi pe deplin compatibil cu toate „echipamentele și configurațiile software”. În conformitate cu practicile de afaceri general acceptate în tehnologia calculatoarelor, Licențiatorul nu va fi răspunzător pentru niciun fel de date conținute în sau pierderea datelor conținute în sistem, sau pentru daunele directe sau indirecte atribuite utilizării sau indisponibilității sistemului. Acest lucru se datorează faptului că este imposibil să dezasamblați complet software-ul transferat de eventuale defecțiuni, întreruperi de curent sau fluctuații de energie neobservate în mediul complex, sistemul de operare și alte elemente ale mediului software, computerul sau hardware-ul aferent. Controlul complet al documentelor și formularelor tipărite de sistem este întotdeauna responsabilitatea și datoria utilizatorului final.

12. Drepturile terților

Deținătorul de licență garantează că transferul drepturilor de utilizare a software-ului în conformitate cu secțiunea 5 nu va fi împiedicat sau restricționat de drepturile terților. În caz contrar, utilizatorul final se poate retrage din acord la expirarea nereușită a notificării scrise care conține o notificare motivată de reziliere, cu excepția cazului în care deținătorul licenței obține de la licențiator utilizarea legală a software-ului în temeiul acordului. Clauza 11 se aplică cererilor de despăgubire ale utilizatorului final.

Licențiatorul va dispune, pe cheltuiala sa, de creanțele unor terți pentru încălcarea drepturilor de protecție în temeiul livrărilor și serviciilor deținătorului licenței, în măsura în care aceste creanțe nu decurg din comportamentul utilizatorului final. Utilizatorul final nu poate accepta astfel de revendicări de unul singur. Utilizatorul final autorizează licențiatul să soluționeze orice litigiu cu o terță parte independent sau în afara instanței. Utilizatorul final va informa cu promptitudine, în scris, Licențiatul în scris cu privire la orice reclamație terță parte.

13. Confidențialitatea

Licențiatorul se asigură că sarcinile și documentele procesate de personalul său și toate informațiile, procesele comerciale și documentele care ajung la cunoștința sa în cursul activităților sale cu utilizatorul final nu sunt divulgate terților. O excepție de la aceasta este dacă informațiile în cauză au devenit deja cunoscute de terți prin alte mijloace. Licențiatul ia în considerare dreptul de protecție a datelor în conformitate cu prevederile Legii privind protecția datelor. Licențiatorul poate prelucra datele Utilizatorului final.

Utilizatorul final este obligat să păstreze confidențialitatea oricărei informații care i-a venit la cunoștință în timpul executării prezentului contract, inclusiv contractul în sine și anexele acestuia, și care depășește aspectul extern al sistemului sau al părților sale și lista funcțiilor. Acest lucru se aplică în special metodelor și procedurilor utilizate de licențiator, cunoștințelor și documentației sistemului sau părților acestuia, materialelor utilizate și altor documente. Utilizatorul final trebuie să își informeze angajații, etc., care pot avea acces la obiectul prezentului acord, drepturile de autor ale licențiatorului și obligația de confidențialitate a licențiatului și DYNTELL.

Utilizatorul final este obligat să păstreze cu atenție obiectele contractului pentru a preveni utilizarea neautorizată.

14. Încetarea dreptului de utilizare

În cazul unei încălcări semnificative a contractului, în special articolele 4-6. și prevederile Clauzei 13, Licențiatorul poate revoca dreptul de utilizare de la Utilizatorul final cu efect imediat după expirarea termenului specificat în notificarea sa scrisă. În acest caz, Utilizatorul final va returna toate elementele livrărilor și copiile acestora către Licențiator și va șterge toate programele stocate pe echipamentul de prelucrare a datelor primit în legătură cu livrările, cu excepția cazului în care legea impune păstrarea pentru o perioadă mai lungă. Utilizatorul final va notifica Licențiatorului în scris despre o astfel de execuție. Obligațiile care decurg în special de la punctele 3 și 13 rămân în vigoare.

15. Actualizare

DYNTELL oferă utilizatorului final posibilitatea de a actualiza software-ul pentru a-și menține software-ul actualizat. Actualizarea versiunii nu extinde funcționalitatea și numărul de licență pentru utilizator al software-ului achiziționat de utilizatorul final, actualizarea versiunii înseamnă înlocuirea versiunii actuale a software-ului cu o nouă versiune modificată în lumina modificărilor legale actuale, a progresului tehnic și a dezvoltării. Condițiile preliminare sunt plata taxei de actualizare (36% din taxa de licență software plus valoarea personalizărilor individuale) de către Utilizatorul final și testarea completă a Utilizatorului final al noii versiuni de software în mediul de testare a software-ului.

DYNTELL nu este obligat să ofere dezvoltare, consultanță sau alte upgrade-uri pentru versiuni de software mai vechi de doi ani.

16. Urmărirea software-ului

Ca urmărire software, licențiatorul efectuează serviciile descrise în termenii și condițiile software-ului actual DYNTELL. Serviciile acoperă doar cele mai recente versiuni de software livrate pe durata contractului de urmărire software existent. Utilizatorul final este obligat să întrețină toate instalațiile în orice moment sau să oprească urmărirea în întregime pentru toate instalațiile.

Taxa de urmărire a software-ului este stabilită lunar. Aceste taxe sunt facturate în avans de către Licențiat, trimestrial. Plata acestuia se datorează în temeiul Acordului de urmărire a software-ului.

Contractul de urmărire software începe cu încheierea contractului și este valabil timp de 2 ani. Părțile pot notifica cealaltă parte intenția lor de a prelungi durata contractului cu 30 de zile înainte de expirarea contractului. În cazul în care niciuna dintre părți nu își indică intenția de a prelungi contractul, dar timp de 30 de zile de la expirarea contractului, părțile își vor îndeplini obligațiile care le revin în temeiul contractului în același conținut și formă, părțile vor considera contractul nedefinit retrospectiv. care poate fi reziliată de părți printr-o notificare obișnuită în scris cu o notificare cu 30 de zile. Rezilierea va intra în vigoare prin scrisoare scrisă de punere în întârziere și nu va necesita nicio justificare. Licențiatorul își rezervă dreptul de a trimite, în scris, dreptul de reziliere extraordinară din motive, dacă utilizatorul final încalcă în mod repetat sau grav articolele 3-5. sau prevederile clauzei 13 sau dacă Utilizatorul final nu își îndeplinește obligațiile de plată mai mult de 60 de zile de la data scadenței.

Modificarea taxei de urmărire a software-ului este după cum urmează: Licențiatorul poate modifica taxa de urmărire a software-ului la începutul anului calendaristic următor printr-o notificare scrisă, mai ales dacă domeniul de aplicare al software-ului a crescut prin extinderea utilizatorului sau achiziționarea de module software și caracteristici suplimentare de către utilizatorul final, plata taxelor de licență . Dacă, în acest caz, utilizatorul final nu încetează acordul de urmărire până la sfârșitul anului calendaristic în termen de două săptămâni de la primirea notificării, noua taxă va fi considerată acceptată. Această condiție este menționată de licențiator în aviz.

Dacă Utilizatorul nu încheie un contract de urmărire a software-ului sau încetează un contract de urmărire a software-ului introdus anterior pentru o perioadă de timp nedeterminată până la lansarea software-ului, utilizatorul poate încheia un nou contract de urmărire a software-ului dacă taxele standard de urmărire a software-ului pentru perioada lipsă a achitat suma într-o singură tranșă în restanță.

Urmărirea software-ului nu acoperă instalarea software-ului sau corectarea defectelor care sunt rezultatul: utilizării ilegale, unui mediu de aplicație diferit de cel descris de Utilizatorul final, manipulare și intervenție necorespunzătoare sau alte motive care nu pot fi atribuite licențiatorului. De asemenea, urmărirea software-ului nu acoperă: modificările și îmbunătățirile aduse software-ului dacă acestea au fost făcute de către utilizatorul final fără consultarea prealabilă a licențiatorului sau dacă utilizatorul final a efectuat teste necorespunzătoare și complete la partea clientului.

Toate celelalte prevederi, în special în ceea ce privește sfera serviciilor și rambursarea, sunt incluse în Termenii și condițiile generale ale acestui document.

17. Servicii

Serviciile care nu sunt furnizate în mod expres în Acordul de utilizare a software-ului sunt supuse unui acord separat și vor fi rambursate în conformitate cu Termenii și condițiile generale aplicabile DYNTELL Software (a se vedea Anexa 1).

18. EKÁER

Condiții preliminare pentru funcționarea soluțiilor software Dyntell.EKAER și îndeplinirea contractului, pe care utilizatorul final trebuie să îl furnizeze DYNTELL în propria sa competență și pe cheltuiala sa:

 • În locația în care este instalat serverul server-server, DYNTELL trebuie să aibă acces la citire / scriere (pentru a instala software-ul).
 • În cazul unei aplicații server-client (rețea), serverul trebuie să poată partaja (citi / scrie) folderul care conține baza de date pentru a accesa baza de date.
 • Pentru aplicațiile software, trebuie să aveți, de asemenea, acces de citire / scriere la locația de stocare desemnată pentru fișierele de import, iar fișierele de importat trebuie să poată fi mutate într-un alt folder pentru software.
 • Este responsabilitatea utilizatorului final să adauge software-ul EKAER ca excepție la software-ul antivirus utilizat de acesta.
 • DYNTELL nu poate fi tras la răspundere pentru orice defecțiune a software-ului EKAER datorită oricărui sistem de operare (cum ar fi Windows) sau altor upgrade-uri de sistem.
 • Este posibilă doar utilizarea software-ului în cadrul companiei și rețelei proprii a utilizatorului final. Instalarea și accesul la baza de date software și software la subcontractorii externi ai utilizatorului final sau la sediul extern al altor companii partenere legate de utilizatorul final nu fac obiectul unui contract (nu este permis), cu excepția cazului în care se convine altfel în scris.
 • Accesul la distanță și transferul de fișiere de la utilizatorul final sunt necesare pentru instalarea, parametrizarea, întreținerea și acceptarea software-ului. Instalarea și lucrările la fața locului sunt posibile pentru plata taxei de debarcare, precum și prin semnarea și returnarea ordinului de debarcare de către Utilizatorul final.
 • Utilizatorul final asigură existența conexiunii la Internet, autorizarea traficului de date de ieșire și de intrare cel puțin către sistemul NAV EKÁER.
 • Existența și furnizarea accesului API (interfață electronică NAV EKÁER) este responsabilitatea Utilizatorului final.
 • Necesitatea și necesitatea ca orice componentă software sau funcție software să fie modificată de către Utilizatorul final, care nu face parte din versiunea actuală a software-ului în temeiul contractului sau care depășește domeniul său de aplicare și nu este cerută de lege, va fi rambursată separat de DYNTELL ca proces de gestionare a modificărilor. Bazat pe.
 • Utilizatorul final este îndreptățit să se retragă din cererile de modificare (îmbunătățiri, modificări etc.) comandate de acesta în orice moment, cu toate acestea, într-un astfel de caz, utilizatorul final este obligat să ramburseze DYNTELL pentru costurile de muncă și alte costuri suportate până la primirea retragerii.
 • Timpul scurs între comandă și autorizarea / aprobarea internă a utilizatorului final nu face parte din implementare, iar DYNTELL nu poate fi tras la răspundere pentru eventualele întârzieri din data de introducere / livrare.
 • Numai software-ul legal pur – bazat pe licențe achiziționate de o anumită companie – poate fi utilizat pentru notificarea NAV EKÁER.
 • Persoana / compania raportoare este singurul responsabil pentru autenticitatea datelor raportate, adică Utilizatorul final.
 • Este responsabilitatea clientului să înlocuiască rapoartele EKÁER nereușite din cauza întreținerii suprafeței EKÁER operate de NAV și alte defecțiuni și să verifice succesul înlocuirii.
 • În cazul unei erori de software, DYNTELL este obligat să remedieze defecțiunea cât mai curând posibil. Este responsabilitatea utilizatorului final să furnizeze notificări EKÁER în timpul lucrului / întreținerii. DYNTELL nu poate fi trasă la răspundere pentru orice eșec de a notifica EKÁER.
 • DYNTELL este disponibil în timpul săptămânii între orele 08:00 și 16:00 pentru asistență și întreținere. În momente diferite, în zilele de sărbătoare legală, DYNTELL va oferi disponibilitate doar utilizatorilor finali care au un contract / acord de asistență pentru a face acest lucru. Tarifele de lucru orare sunt întotdeauna taxate pe baza pachetului de asistență achiziționat, în caz contrar, acestea sunt întotdeauna taxate la tariful orar actual (vezi Anexa 1).
 • Software-ul nu este transferabil către terți.
 • Software-ul poate fi utilizat simultan de către utilizator numai sub numărul de licențe incluse în contract și achiziționate.
 • În cazul software-ului instalat pentru Utilizatorul final, costurile de reparații care decurg din ștergerea sau pierderea fișierelor necesare pentru funcționarea software-ului vor fi suportate de Utilizatorul final.

19. Confidențialitate

Părțile își asumă obligația reciprocă de a respecta prevederile Legii privind protecția datelor.

20. Taxe

Utilizatorul final va suporta impozitul pe vânzări și alte taxe și taxe publice plătibile de către Utilizatorul final în conformitate cu legea care rezultă din utilizarea software-ului și serviciilor specificate în Acordul de utilizare a software-ului.

 

Software Dyntell – Termeni de utilizare

PARTEA I.

I.1. Introducere

La cererea deținătorului de licență, licențiatorul va furniza informații despre disponibilitatea produselor și serviciilor, limbile acceptate, sistemele de operare acceptate, administratorii de baze de date pentru software-ul DYNTELL și software-ul terților disponibil prin intermediul DYNTELLEN.

I.2. Principiile tarifării software-ului

Prețurile pentru software-ul DYNTELL se bazează pe taxele de licență ale utilizatorului.

I.3. Utilizatori

Utilizatorul este un angajat al utilizatorului final, o filială a utilizatorului final, care are dreptul de a accesa software-ul licențiat, direct sau indirect.

În ceea ce privește prețurile și licențierea, numărul de utilizatori care se conectează la software în același timp (competitiv) este decisiv.

I.4. Utilizare

Nu este posibilă rambursarea parțială sau integrală sau schimbul drepturilor utilizatorilor dacă utilizarea efectivă este mai mică decât numărul de utilizatori autorizați sau dacă nevoile utilizatorului final s-au modificat de la acordarea licenței. Accesul la sau utilizarea oricărui software livrat este permis numai în măsura în care acordul de licență a utilizatorului de software pentru software-ul autorizat autorizează utilizatorul final.

Dacă Utilizatorul final extinde utilizarea software-ului peste numărul de utilizatori autorizați în acordul de licență sau în orice alt mod, Licențiatul va percepe o taxă suplimentară. Utilizatorul final va notifica prompt Licențiatul cu privire la orice tranzacție care poate modifica suma de plătit.

I.5. Tipuri de contracte

I.5.1. Acord de utilizare software

Utilizatorul final obține o licență de utilizator pentru una sau mai multe copii ale software-ului pentru o taxă unică.

Pe baza valorii prețului de listă total al licenței, utilizatorul final poate primi o reducere de volum. Orice titular de licență suplimentar este tratat ca tranzacții comerciale separate, iar reducerile de volum sunt calculate numai pe baza volumului acestor tranzacții comerciale.

I.5.2. Acorduri de asistență software

Acesta guvernează utilizarea de către Licențiat a serviciilor de asistență furnizate de Licențiator software-ului.

I.5.2.1 Acord de urmărire software

Furnizarea controlului versiunii utilizatorului final al software-ului DYNTELL pe bază contractuală.

I.5.2.2 Contract de asistență pentru clienți

Înregistrează și reglementează utilizarea asistenței utilizatorului final pentru software-ul DYNTELL pe bază contractuală.

II. SECȚIUNE

II.1. DOMENIUL DE URMĂRARE A SOFTWARE-ULUI

Acești termeni și condiții guvernează, în special, serviciile de urmărire care trebuie furnizate de către Licențiator software-ului DYNTELL („Software”).

Licențiatorul oferă următoarele servicii în cadrul Software Tracking:

 • Perioada de garanție a software-ului DYNTELL este prelungită pe durata contractului de urmărire.
 • Deținătorul de licență va primi notificări ale software-ului de la utilizatorul final în condițiile prezentului acord.
 • Metoda de notificare este de a completa formularul de notificare specificat de către licențiator sau de a furniza date de notificare și de a le trimite la adresa de e-mail furnizată de licențiator în zilele lucrătoare între orele 8.00 și 16.00.
 • Limba de comunicare a notificării este maghiara sau engleza.
 • Licențiatul analizează cererile depuse în mod corespunzător pentru a clasifica subiectul cererii.
 • În cazul în care departamentul de asistență al Licențiatului stabilește că subiectul raportului se datorează unei defecțiuni a Software-ului, acesta va corecta defectul din Software prin compilarea unui pachet software de reparații care explică cum să eliminați, să evitați sau să ocoliți eroarea Software-ului. Veți trimite pachetul software care conține acest patch prin e-mail către Utilizatorul final. În cazul în care utilizatorul final solicită asistența licențiatorului pentru a utiliza sau rula pachetul software de reparații, utilizatorul final trebuie să plătească licențiatorului taxa aplicabilă pentru orice debarcare la fața locului.
 • Licențiatorul se obligă să monitorizeze orice modificare a legislației comunicată de Utilizatorul final sau de Licențiator care impune obligații fiscale, de securitate socială și contabile care afectează un număr mare de entități generale sau de afaceri. Cu toate acestea, Licențiatorul nu este responsabil pentru monitorizarea completă și exactă a legislației aplicabile. Licențiatorul se străduiește să se asigure că transferurile sunt efectuate înainte ca modificările legislației să intre în vigoare sau, dacă acest lucru nu este posibil, cât mai curând posibil din punct de vedere tehnic.
 • Licențiator înseamnă că Software-ul este capabil să furnizeze și să funcționeze în conformitate cu legislația țării în care se află Utilizatorul final, în conformitate cu obligațiile fiscale sau de securitate socială și contabilitate ale țării de masă generală sau mare de entități și susținute de DYNTELL. Problema formatelor de date furnizate de Software atunci când Software-ul și datele legale în orice format nu sunt considerate o problemă de conformitate legală.
 • În cazul în care departamentul de asistență al licențiatorului constată că subiectul raportului nu se datorează unei defecțiuni a software-ului sau a conformității legale a software-ului, licențiatorul va notifica utilizatorul final desemnat al utilizatorului final. În acest caz, notificarea poate fi procesată de la distanță sau de pe site-ul utilizatorului final. Data plecării consilierilor licențiatorului la sediul Utilizatorului final va fi convenită în prealabil de către părți. Taxa pentru activitatea de consultanță se calculează pe baza taxei curente de debarcare și a taxei orare de consultanță / consultanță de asistență.
 • Licențiatorul va furniza utilizatorului final cele mai recente versiuni ale software-ului lansat în conformitate cu versiunea software-ului deținut de utilizatorul final. Licențiatorul modifică sfera serviciilor în lumina dezvoltării continue a software-ului și a progresului tehnic. Cu toate acestea, utilizatorul final nu are dreptul la nicio caracteristică suplimentară specifică inclusă în software, iar licențiatorul va determina sfera și conținutul versiunilor viitoare ale software-ului, la propria sa discreție. Edițiile curente ale software-ului sunt furnizate în format electronic de către licențiator, dar pot fi comandate și pe suport media. În acest caz, orice costuri administrative suportate vor fi suportate de Utilizatorul final.
 • Utilizatorul final trebuie să furnizeze acces la distanță între site-urile sale și punctele finale specificate de licențiator pentru a efectua serviciul de urmărire.
 • Utilizatorul final va utiliza utilitățile de depanare solicitate de licențiator pe propriile sale site-uri.
 • Serviciul descris mai sus rulează până la încetarea Acordului de urmărire software.

Licențiatorul nu oferă servicii de administrator în cadrul Software Tracking.

II.2. Software acceptat în Acordul de urmărire a software-ului

II.2.1. Serviciile care trebuie furnizate de către Licențiat se referă la cea mai recentă versiune a Software-ului și includ serviciile prevăzute mai sus în Acordul de urmărire a software-ului și pentru urmărire.

II.2.2. Licențiatorul nu oferă asistență pentru o problemă care apare deoarece Utilizatorul final a modificat incorect software-ul sau încalcă termenii licenței sau care apare în legătură cu produse non-DYNTELL.

II.2.3. Licențiatorul nu furnizează servicii de asistență în temeiul Acordului de urmărire a software-ului pentru produsele terțe pe care Utilizatorul final nu le-a autorizat ca parte a Software-ului, chiar dacă aceste produse sunt livrate împreună cu Software-ul.

II.2.4. De asemenea, licențiatorul nu oferă servicii de asistență pentru problemele care intră sub responsabilitatea utilizatorului final (cum ar fi sarcinile de administrator, operațiunile de rețea), cum ar fi instalarea necorespunzătoare, instruirea insuficientă a utilizatorului final, planificarea de afaceri lipsă sau defectuoasă, funcționarea necorespunzătoare, rezultat din integrarea defectuoasă sau hardware defect. Urmărirea software-ului sau asistența pentru clienți nu înlocuiește instruirea adecvată sau suportul pentru implementare.

II.2.5. Utilizatorul final trebuie să furnizeze o persoană care acționează ca persoană de contact cu deținătorul licenței cu privire la urmărirea software-ului. Activitatea de urmărire se face numai prin intermediul acestei persoane.